Jaarvergadering ijsclub Voorwaarts 8 december 2018

Datum: 05 december 2018

AGENDA JAARVERGADERING 2017/2018 D.D. 8 december 2018

te houden in de Wironkantine, Oosterkruisweg 6 te Den Oever.
Aanvang 16.30 uur

1. Opening door de voorzitter.

2. Notulen vorige ledenvergadering d.d. 5 januari 2018.

3. Ingekomen stukken en mededelingen.

4. Jaarverslag van de secretaris

5. Financieel verslag van de penningmeester

6. Verslag kascontrolecommissie.
De kascontrolec ommissie bestaat uit Wilco Klein en Pim de Herder met
als reservelid Pietje Louwerse

7. Decharge bestuur.

8. Verkiezing nieuwe kascontrolecommissie
Reglementair aftredend is Wilco Klein . Pim de Herder en Pietje Louwerse vormen nu de kascontrolecommissie.Een nieuw reservelid benoemen.

9. Pauze met verloting.

10. Contributie.
Contributie voor het seizoen 2019-2020 vaststellen.

11. Begroting 2019-2020.

12. Bestuursverkiezing
Reglementair zijn van het bestuur aftredend en herkiesbaar
Peter van Eekelen voorzitter en
Simon Tijsen bestuurslid

Tegen kandidaten kunnen zich schriftelijk tot twee uur voor aanvang van de vergadering bij de secretaris aanmelden.

13. Rondvraag

14.Sluiting