Huishoudelijk Regelement

Huishoudelijk Reglement

van

IJsclub Voorwaarts

Voorwoord

In dit huishoudelijk reglement vindt u nuttige informatie met betrekking tot de taken en verantwoordelijkheden van bestuursleden. Deze stukken dienen gelezen te worden als ondersteunende regelgeving, ondergeschikt aan de statuten van de verenging. Bij tegenstrijdigheden met de statuten zijn de statuten bepalend. Dit huishoudelijk reglement streeft geen volledigheid na.

Bestuur IJsclub Voorwaarts.

1.De vereniging

IJsclub Voorwaarts is opgericht op 12 december 1912. Het doel van de vereniging is “de beoefening van de schaatssport te bevorderen in al zijn verschijningsvormen”

IJsclub Voorwaarts staat ingeschreven bij de kamer van koophandel onder het nummer 40635278

2. Bestuur

2.1 Algemeen

1. Het bestuur bestaat uit 7 personen. Deze worden in de algemene vergadering benoemd uit de leden.
2. Bloed of aanverwantschap in de 1e- graad mag niet bestaan.
3. Jaarlijks treden 3 personen af volgens een door het bestuur op te maken rooster
4. Het bestuurslidmaatschap eindigt wanneer het lidmaatschap van de vereniging eindigt.
5. Nieuwe vacatures worden in de eerstvolgende algemene vergadering benoemd.
6. De functies van voorzitter, secretaris en penningmeester worden door de bestuursleden onderling verdeelt. Deze functies vormen samen het dagelijks bestuur.
7. Bestuursbesluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.
8. Notulen dienen ondertekend te worden door de voorzitter en secretaris waarna deze gerangschikt naar datum opgeborgen worden in een register.
9. Bestuursleden kunnen door het zittende bestuur worden geschorst bij:
-Vergaande nalatigheid in de waarneming van zijn functie.
-In geval van benadeling van de vereniging.
-In geval van schromelijke overtreding van de statuten of dit reglement.
10. Tussentijdse (interim) vacatures in het bestuur worden binnen drie maanden voorzien, voor zover dit mogelijk is. Vaststelling van de functie geschiedt tijdens de algemene vergadering.
11. Het bestuur is, indien zij dit nodig acht in het belang van de vereniging, bevoegd om vooruitlopend op de jaarlijkse algemene vergadering bestuursmaatregelen door te voeren

2.2 Rooster van aftreden.

Jaar vijf personen zeven personen
1e jaar Voorzitter Voorzitter
Alg. bestuurslid 4 Alg. bestuurslid 4

2e jaar Secretaris Secretaris
Alg. bestuurslid 5 Alg. bestuurslid 5

3e jaar Penningmeester Penningmeester
Alg. bestuurslid 6 Alg. bestuurslid 6
Alg. bestuurslid 7

1e jaar Voorzitter, etc.

Bij tussentijdse verkiezing of bij herverdeling van de functies dient het rooster van aftreden steeds te worden gehandhaafd. Een nieuwe verdeling van de functies dient steeds aan de leden bekend gemaakt te worden.

Alle bestuurders zijn via Univé verzekerd voor bestuursaansprakelijkheid.

2.3 Taken van de bestuursleden

2.3.1 Voorzitter

1. Leidt het bestuur.
2. Behartigt alle belangen van de vereniging.
3. Spreekt namens het bestuur naar en met derden.
4. Draagt zorg voor en leidt de bestuursvergaderingen en de algemene vergadering.

2.3.2 Secretaris

1. Neemt deel aan bestuursvergaderingen en de algemene vergadering.
2. Spreekt namens het bestuur naar en met derden
3. Verzorgt de algemene administratie van de vereniging
4. Notuleert de bestuursvergaderingen.
5. Benadert vrijwilligers om bij diverse dingen te helpen
6. Draagt zorg voor correcte inschrijving bij de Kamer van Koophandel van het bestuur.

2.3.3 Penningmeester

1. Neemt deel aan bestuursvergaderingen en de algemene vergadering.
2. Spreekt namens het bestuur naar en met derden
3. Beheert alle financiën van de vereniging
4. Draagt zorg voor het innen van de contributie
5. Draagt zorg voor de financiële verplichtingen van de vereniging
6. Stelt de begroting op en draagt zorg voor budgettering
7. Adviseert het bestuur in financiële zaken
8. Draagt zorg voor het financieel jaarverslag
9. Draagt zorg voor de ledenadministratie

2.3.4 Bestuurslid 4 (ijsmeester)

1. Neemt deel aan bestuursvergaderingen en de algemene vergadering
2. Meet de IJsdikte
3. Toezicht en controle van de ijsbaan.
4. Benaderd hiervoor vrijwilligers

2.3.5 Bestuurslid 5 (roeiwedstrijden)

1. Neemt deel aan bestuursvergaderingen en de algemene vergadering
2. Benaderd de vrijwilligers hiervoor
3. Zorgt dat alles geregeld is voor de roeiwedstrijden.

2.3.6 Bestuurslid 6 (algemeen onderhoud)

1.Neemt deel aan bestuursvergaderingen en de algemene vergadering
2.Draagt zorg voor het onderhoud

2.3.7 Bestuurslid 7 (algemeen onderhoud)

1. Neemt deel aan bestuursvergaderingen en de algemene vergadering
2. Draagt zorg voor het onderhoud

3. Algemene bepalingen

3.1 Rookverbod

Binnen de kassawagen en de “Skeeve Skaats”geldt een rookverbod. Indien dit verbod overtreden wordt en de overtreder lid is van onze vereniging kan dit aanleiding zijn voor sancties door het bestuur. Indien het geen verenigingslid is kan er worden verzocht het gebouw te verlaten.

3.2 Alcohol
Er wordt geen drank geschonken aan personen en genuttigd door die personen die met machines op het ijs tijdens de openstelling van de ijsbaan.

3.3 Aansprakelijkheid

De vereniging kan nimmer aansprakelijk worden gesteld van vermissing
van persoonlijke eigendommen of geld.

.