Agenda jaarvergadering 2018/2019 23 november 2019

Datum: 07 november 2019

AGENDA JAARVERGADERING 2018/2019 D.D. 23 november 2019

te houden in de Wironkantine, Oosterkruisweg 6 te Den Oever.
Aanvang 16.30 uur

1. Opening door de voorzitter.

2. Notulen vorige ledenvergadering d.d. 8 december 2018.

3. Ingekomen stukken en mededelingen.

4. Jaarverslag van de secretaris

5. Financieel verslag van de penningmeester over 2018-2019

6. Verslag kascontrolecommissie.
De kascontrolec ommissie bestaat uit Pim de Herder en Pietje Louwerse met
als reservelid Sebastiaan Groeneveld

7. Decharge bestuur.

8. Verkiezing nieuwe kascontrolecommissie
Reglementair aftredend is Pim de Herder . Pietje Louwerse en Sebastiaan Groeneveld vormen nu de kascontrolecommissie.Een nieuw reservelid benoemen.

9. Pauze met verloting.

10. Contributie.
Contributie voor het seizoen 2020-2021 vaststellen.

11. Begroting 2020-2021.

12. Bestuursverkiezing
Reglementair zijn van het bestuur aftredend en herkiesbaar
Marianne Post secretaris en
Rob Bregman bestuurslid

Tegen kandidaten kunnen zich schriftelijk tot twee uur voor aanvang van de
vergadering bij de secretaris aanmelden.

13. Rondvraag

14.Sluiting