Agenda jaarvergadering 2021/2022

Datum: 15 november 2022

AGENDA JAARVERGADERING 2021/2022 D.D. 9 december 2022

te houden in de Wironkantine, Oosterkruisweg 6 te Den Oever.
Aanvang 20.00 uur.        Zaal open 19.30 uur.

1. Opening door de voorzitter.

2. Notulen vorige ledenvergadering d.d .23 november 2019.

3. Ingekomen stukken en mededelingen.

4. Jaarverslag van de secretaris.

5. Financieel verslag van de penningmeester over 2020 en 2021en 2022.

6. Verslag kascontrolecommissie.
De kassa is gecontroleerd door Pietje Louwerse, Sebastiaan Groeneveld en Tini Rotgans over 2020 t/m 2022.

7. Decharge bestuur.

8. Verkiezing nieuwe kascontrolecommissie.
Tini Rotgans vormt nu de kas commissie, waarbij nog iemand moet worden benoemd en een reserve lid.

9. Pauze met verloting.

10. Contributie.
Contributie voor het seizoen 2023-2024 vaststellen.

11. Begroting 2022-2023.

12. Bestuursverkiezing.
Reglementair zijn van het bestuur aftredend en herkiesbaar
Gerard de Haan en Ruben Spaans.
Reglementair is van het bestuur aftredend en niet herkiesbaar
Siemon Tijsen.
Tussentijds is afgetreden, Cornelis Rotgans.
Sebastiaan Groeneveld, Marijn Schouten en Timo Mosterd hebben zich aangemeld, als nieuwe bestuursleden.

13. Rondvraag.

14.Sluiting.